11 i 25 de maig de 2022 de 16:00 a 19:00 h.                                                      


La Llei
Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia estableix a la Disposició Addicional 7ª la necessitat de difondre i formar al personal sanitari sobre els aspectes tècnics i legals que comporta el desplegament de la norma. Més enllà d’això és necessari poder debatre aspectes ètics i pràctics de la seva aplicació.

Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,8 crèdits. Per obtenir el certificat es requerirà l'assistència al 100% de les ponències a través de zoom. 


Informació més detallada

Skill Level: Beginner